Néphagyomány az óvodában

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló Korm. rendelet meghatározza azokat az alapelveket, amelyeket valamennyi óvodánkban maradéktalanul meg kell valósítani.

Az alapprogram figyelembevételével a helyi sajátosságokra, hagyományokra, elvárásokra építve készítettük el a karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda Pedagógiai Programját, mely tartalmazza a hagyományápolás, a mese tevékenység alapelveit, céljait, feladatait.

Kiemelt figyelmet fordítunk a helyi értékeink megismertetésére, megőrzésére, ápolására, az óvodás gyermekek hungarikumokkal való találkozására életkori sajátosságaihoz igazodóan. A helyi alkotóművészekkel szoros kapcsolatot ápolunk, alkotásaikkal való találkozásokra lehetőséget teremtünk személyes találkozás alkalmával az óvodákban vagy az alkotói műhelyekben.
Az óvoda hagyományaival, a néphagyomány-ápolás tevékenységével a gyermek cselekvésén keresztül olyan, a későbbi életére is meghatározó élményt kap, amelyek a szülőföldhöz, a társakhoz való érzelmi kötődést alapozzák meg. Óvónőink hisznek abban, hogy a múlt átörökítése a pedagógus íratlan kötelezettsége.

A hiteles hagyományápolás a családok szemléletmódjában is változásokat idéz elő. Az értékek mértékké válnak. Kultúraközvetítő, a következő életszakaszra felkészítő szerepet tölt be. A néphagyományok átörökítése átszővi mindennapi gyakorlatunkat.Fejlesztő tevékenységeinket projektrendszerű, komplex feldolgozási formában valósítjuk meg. Minden projektünk tartalmaz hagyományőrző tartalmat. Az irodalmi nevelésünknek részei a népi – népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történetét feldolgozó mondavilág elemei, meséi, a klasszikus és kortárs gyermekirodalom művei mellett más népek irodalmi alkotásai is.Az óvodai nevelésünk során a projektjeinkbe beleszőjük a jeles napok, a szimbolikus ünnepek, a nemzeti ünnepek hagyományait, szokásait. Célként jelenik meg, hogy a gyerekek ismerkedjenek meg a magyar néphagyományaival, jeles napokhoz fűződő szokásokkal, népi gyermekjátékokkal és mondókakincsekkel.

A nevelési gyakorlatunkban helyet kap a mindennapos mesélés, mondókázás és verselés, hiszen ezek a gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítői, mentális higiénéjüknek elmaradhatatlan elemei. A mese- képi és konkrét formában- feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat. A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének, visszaigazolja a gyermek szorongásait s egyben feloldást, és megoldást kínál.A mesék dramatizálására, bábozására ösztönözzük a nagyobb gyermekeket. A dramatizálás egy olyan komplex tevékenység, amely integrálja a művészeti ágakat, nagyszerű lehetőséget ad a közös élményszerzésre, az együttműködés készségének alakítására, feltárja a gyermekek előtt a külső világ és az emberi belső világ legfőbb érzelmeit és viselkedésformákat. Lehetőséget biztosítunk a nap folyamán a gyermekeknek, hogy beöltözzenek, „mintha” – helyzeteket teremtsenek, melyben megjeleníthetnek történéseket, elképzelt meséket és történeteket.Irodalmi nevelésünk során fontos szerepet kap a bábjáték. A bábozás a gyermek saját vers-és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálása, mely a gyermeki önkifejezés egyik legfontosabb eszköze.

infoKarcag

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights