Takarékos, átlátható és biztonságos költségvetés

Február 14-én, csütörtökön tartotta az év első soros ülését Jászapáti Város képviselő-testülete, amelyen többek között elfogadták a 2019-es költségvetést. A tanácskozáson napirenden kívüli rendhagyó eseményre is sor került.

A képviselőket, hivatali dolgozókat, intézményvezetőket és a mintegy tucatnyi számban megjelent érdeklődőt Farkas Ferenc polgármester köszöntötte. A két ülés között történt legfontosabb események beszámolójában időben még a múlt év végére nyúlt vissza a polgármester. A várost érintő adventi, karácsonyi, szilveszteri eseményekről szóló beszámolók után tért át az idei esztendőre, amelynek kiemelkedő momentuma volt a magyar falvak előkészítő rendezvénye, a pályázatokról való egyeztető fórum, a magyar kultúra-
napi ünnepség, a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének évindító ülése, a TRV-vel való egyeztető tárgyalás, a kiskundorozsmai látogatás. Az év elejei mindennapos operatív munkát kiegészítette a 2019 évi költségvetés előkészítése. A polgármester megragadta az alkalmat, hogy köszönetet mondjon a tervezet előkészítőinek tevékenységükért, illetve az ülésen külön üdvözölje dr. Pecsenye Tibor könyvvizsgálót, aki elküldte jelentését a költségvetésről. A tájékoztatót, a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót egyaránt kilenc igennel elfogadta a testület.

A kérdések sorát Birkás Ferenc képviselő nyitotta. Az autósokat zavaró megsüllyedt aknatetők, a vasút mellett található földkupacra és szemétre, építési hulladékra, a víkend területen levágott és otthagyott gallyakra vonatkozólag kért megoldást. Továbbá kérte az Orgona és a Balassy utca aszfaltozását. A Kossuth úti nádas rendbetételét szorgalmazta, illetve felvetette egy elektromos töltőállomás létesítését a városban. Farkas Ferenc válaszában elmondta, a problémás aknatetők pontos helyét jelezzék a Műszaki Osztálynak. A földkupacot a következő hetekben eltakarítják. Március 1-ével indul az új közfoglalkoztatási program az ÉMÁSZ által levágott gallyak elszállításához és egyéb köztéri munkákhoz, addig kért türelmet a polgármester a lakosságtól. Utcák aszfaltozására a költségvetésben szerepelnek tételek, de mindemellett az elmúlt évekhez hasonlóan pályázni is fog a város minisztériumi támogatásra, mert önerőből nem tudják elkészíteni a rekonstrukciókat. Ugyancsak pályázati forrás segíti a tavak rendbetételét. Három tó tisztítására nyertek támogatást, ennek keretében hamarosan elkezdődik a Panna kútjának kotrása. A töltőállomás telepítésének lehetőségeit megvizsgálják – ígérte a polgármester.

Pádár Lászlóné választópolgárok kérdéseit tolmácsolta a kóbor ebek gondjára, valamint strandi bűncselekmények és a polgárőrség berkeiben történt események nyomozati eredményeire vonatkozóan. Továbbá szintén lakók kérdezték, mennyi pénzt fordít az önkormányzat a gépjármű súlyadóból utak felújítására? Farkas Ferenc válaszában kifejtette, az ebrendészeti feladatokat jelenleg nem helyi vállalkozóval végeztetik, mert az apáti illetőségű vállalkozónak nem voltak megfelelő jogosultságai a munkához. Heti két-három alkalommal tartózkodik Apátin a rendész. Az utak karbantartásáról a Pénzügyi osztályvezető asszony elmondta, hogy tavaly közel harmincmillió forintot költött az önkormányzat utak rendbetételére. Dr. Tóth Péter rendőrkapitány nyilatkozatában tájékoztatott, hogy a törvény értelmében évente egyszer számolhat be az önkormányzatnak, állampolgároknak konkrét kérdésre nem adhat felvilágosítást. Hozzátette, lezárt nyomozásokról, eredményekről a jászsági és a megyei hírekben rendszeresen adnak ki közleményt. Borbás Zoltán képviselő tájékoztatott, hogy annak idején a kempingben történt lopásból eredő kétmillió forintos kár megtérült a városüzemeltetőnek, mert az őrző-védő kft-nek a felelősségbiztosítása keretében kártérítési kötelessége volt.

Borics László és Pádárné képviselők a szabálytalanul parkoló gépjárművekről tettek panaszt. A polgármester kérte, hogy a pontos helyszínt jelezzék a közterület- felügyeletnek.

Intermezzo az ülésteremben. A következőkben a testületi-ülés rendhagyó fordulatot vett. Farkas Ferenc polgármester két perc erejéig szót adott Rusvai Lászlónak, aki 315 aláírással alátámasztott bejelentésében adott hangot a városra vonatkozó kifogásainak. Az általa felhozott problémakör leginkább a közbiztonság rossz helyzetére vonatkozott. A végül tíz percesre nyúló felszólalása végén szerette volna átadni a felolvasott nyilatkozatot, és az aláírásokat gyűjtő ívet. A polgármester jelezte, hogy a személyiségi jogszabályokra tekintettel az aláírásokat tartalmazó íveket nem tudja átvenni, csak postai úton, iktatást követően. A panaszokat tartalmazó írást azonban átveszi, és írásban válaszol a felvetésekre. Rusvai László első körben nem értette meg a polgármester válaszát.

Társai zúgolódás közepette, felháborodottan kivonultak a teremből, majd a felszólaló átadta a dokumentumot Farkas Ferencnek, és szintén távozott. Pócs Jánosnak a felvetésekre vonatkozó válaszlevelét – amelyet Borbás képviselő olvasott fel – már a panaszkodók közül senki sem hallgatta meg.

(Részletesen „Intermezzo a testületi ülésen” és „Szeretet és/vagy gyűlöletkeltés” című cikkeinkben tájékozódhatnak minderről – a szerk.)
A testületi ülés a fenti közjátékot követően a Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei megállapításának elfogadásával folytatódott. A polgármester hangsúlyozta, Jászapáti Városi Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel, és a továbbiakban sem kíván adósságot keletkeztető ügyletet kötni. A következő három év helyi adóból és a települési adóból származó bevétele összesen: 870 millió 199 ezer forint. A fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 2020; 2021; 2022. vonatkozásában: kerekítve 524 millió 831 ezer forint.

Jászapáti Városi Önkormányzat költségvetésének elfogadásáról döntöttek a szünet előtt. A jelenlévő könyvvizsgáló írásbeli véleményét szóban is röviden kifejtette. Elmondta, hogy Jászapáti Városi önkormányzat költségvetése kiadási és bevételi szempontok szerint egyaránt megalapozott, teljesítése reális alapokon nyugszik. Az ide vonatkozó törvényi-számviteli szabályoknak megfelel. Elfogadását a képviselő-testület számára javasolta.

A bevételi oldal számai. A költségvetésben első helyen a kötelező jellegű kiadások állnak. Mindezek megvalósításához az Állami támogatások előirányzata 657 millió 315 ezer forint. A központi költségvetésből származó források összetételében minimális változás következett be. 2019-ben – a feladatfinanszírozás keretében –, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 4,7 millió forint összegben számoltak, ami a korábban nyújtott kölcsönök megtérüléséből tevődik össze. A 2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1 milliárd 253 millió 35 ezer forint, amit finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 1 milliárd 585 millió 708 ezer forinttal egészít ki, így összesen 2 milliárd 838 millió 743 ezer forint forrás fog rendelkezésre állni.

Ez 51,01 százalékkal meghaladja az előző év eredeti előirányzatát. A növekedés jelentős részét a jelenleg futó pályázatokhoz nyújtott támogatások alkotják. A működési célú kiadások az önkormányzat tervezett bevételének a 49,73 százalékát teszik ki, a beruházási és felújítási kiadásokra (településfejlesztésre) a tervezett források 49,44 százalékát tudják előirányozni. A szociális támogatási rendszer 2019 évben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők és rászorultak számára. A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, amelyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik. A 2019. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők szerint alakultak: takarékos, átlátható és biztonságos működtetés; a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása; a szociálisan rászorultak támogatása; az otthonteremtés támogatása; az elindított beruházások megvalósítása, ezekhez a forrás biztosítása; tudatos városüzemeltetés és fejlesztés. Ugyancsak az alapelvek között szerepel a civil szervezetek, önszerveződések támogatása; az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában; pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, illetve azok önrészének megteremtése.

A költségvetési kiadások 2019. évi tervezett előirányzata – a finanszírozási célú pénzügyi műveletek 23 és fél millió forintot meghaladó kiadásaival kiegészítve – összesen 2 milliárd 838 millió 743 ezer forint kiadással számolnak, ami 51,01 százalékkal meghaladja az előző évi eredeti előirányzat összegét. 2019. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, ami a futó pályázatok által megnövekedett új feladatok többletköltségeiből adódik. Az önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjában, és az erre alapozva készült 2019. évi költségvetési tervezetben megfogalmazottak alapján az elmúlt évben megkezdett, és újonnan finanszírozható beruházásokat a költségvetésbe betervezték, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak: Belterületi utak, járdák, kerékpárutak fenntartása, építése, aszfaltozása; önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek, ingatlanok, helyileg védett épületek karbantartása, felújítása; a Terület – és Településfejlesztési Operatív Programok keretében megvalósuló pályázatok önerő-, és tervezési költségei; sportöltöző és sportlétesítmények kialakítása, ingatlan vásárlás, parkoló kialakítása a városban; térfigyelő-rendszer bővítése a közbiztonság növelése érdekében. A költségvetés megalkotásában munkálkodók véleménye szerint a feladatfinanszírozás rendszerével, a korábbi években alkalmazott adósságkonszolidációval sikerült egy működési biztonságot és fejlesztési lehetőségeket teremtő költségvetési rendelet-tervezetet összeállítani.

A költségvetéshez Borbás Zoltán, a Pénzügyi Bizottság elnöke fűzött szóbeli kiegészítést. Tájékoztatott, hogy a 2,8 milliárd forintos főösszeg döntő hányada – 1,7 milliárd forint – átfutó tétel, amely a város pályázati lehetőségeit hivatott szolgálni, és érdemben javítani a város infrastrukturális feltételeit, illetve a lakosság biztonságérzetét, egészségügyi helyzetét. Megjegyezte, hogy az iparűzési adó 200 millió forint tervezettel az előző évekhez képest jelentős előrelépést mutat. Köztéri beruházásokra 42 milliót szánnak. Ugyancsak örömteli hír, hogy egy defibrillátor vásárlására is sikerült forrást előirányozni. Szociálpolitikai juttatások az elmúlt évekhez hasonlóan 35 millió forintos összeggel állnak a tervezetben. A civil szervezeteket mintegy 40 millió forinttal támogatja az önkormányzat. Egyre aktívabbak az otthonteremtési támogatásokat kihasználók, idén 3,5 milliót fordít erre a célra a város – emelt ki néhány momentumot az elnök. A költségvetést a testület 9 egybehangzó igennel elfogadta.

Szünetet követően a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról döntöttek. Biróné Dr. Boros Anikó jegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, egységesen 15 százalék illetményemelést javasoltak a dolgozók részére. A jegyző asszony javaslata volt a következő szavazás tárgya: a közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotását fogadták el.

Az előterjesztések sorát a fogászati alapellátás vállalkozásban történő ellátására vonatkozó szerződés felmondásáról szóló polgármesteri előterjesztés nyitotta. A Gyenei és Társa Bt. a szerződés szabályszerű felmondását kezdeményezte 2019. április 30. napjára. A szerződés felmondásának indokaként a Bt. fogorvosainak nyugállományba vonulását jelölték meg. A szerződésnek megfelelően a megjelölt időpontig a fogászati alapellátás zavartalanul üzemel.

Az Útfelújítás Jászapátiban tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról döntöttek a továbbiakban. Jászapáti Városi Önkormányzat a projekt keretében a Jászapáti városból a Regio-Kom Kft. hulladéklerakó telephez vezető külterületi út felújítását valósítja meg, továbbá egy-egy traktor és ágaprító gép beszerzésére kerül sor. Jászkisér Város Önkormányzata vonatkozásában egy-egy traktor és rézsűkasza beszerzése fog megvalósulni.

A Külterületi helyi közút fejlesztése és útkarbantartáshoz szükséges gépek beszerzése Jászapáti és Jászkisér településeken című projekt kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátásáról döntöttek a továbbiakban.

Ezt követően pályázatok aktuális feladatairól döntöttek. Támogatták a Három generációval az Egészségért című pályázaton való részvételt, és a Humán szolgáltatások fejlesztése a jászapáti járásban című pályázat kapcsán a strandröplabdapálya felújítására vonatkozó előterjesztést. Zárt ülés előtt utolsóként a polgármester szabadságolási ütemtervét fogadták el a képviselők.

BerényCafé

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights