Pályázati felhívás Karcagon

KARCAG | Pályázati felhívás tettek közzé Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában álló egyes termőföldek haszonbérletére

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
– Karcag Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 23/2012. (X.16.) önkormányzati rendelete 9.§-a alapján –
pályázatot hirdet az alábbiakban felsorolt,
tulajdonában álló egyes külterületi ingatlanok
nyilvános, kétfordulós, pályázat útján történő
haszonbérbe adására.

A pályázat kiírójának jelen pályázati felhívás (a továbbiakban: Pályázati Felhívás) kiadásával az a célja, hogy minden pályázónak lehetővé tegye a sikeres pályázatot, a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával.

1. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:

Karcag Városi Önkormányzat
székhelye: 5300 Karcag. Kossuth tér 1.
képviseli: Dobos László, polgármester
Tel: 06-59/500-610; Tfax: 06-59/311-998
E-mail: phkarcag@ph.karcag.hu

A kiíró nevében eljáró szervezet és személy adatai:

KPZ – Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda
székhelye: 1054 Budapest, Hold u. 21.
kapcsolattartó: dr. Kovács P. Zoltán
e-mail: kpz@kpz.hu, garay.e@kpz.hu

2. A haszonbérleti jog időtartama: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2019. január 1 – 2029. október 31-ig tartó, határozott időtartamra.

3. A megkötendő szerződés típusa: Mezőgazdasági Földhaszonbérleti Szerződés

4. A pályázati eljárás tárgyát képező földrészletek főbb adatai

I.Blokk
Település Hrsz. Terület (ha) Művelési ág
Karcag 0453/5 6,3208 szántó alrészlet
Karcag 0456/2 8,0908 szántó alrészlet

II. Blokk
Település Hrsz. Terület (ha) Művelési ág
Karcag 0694 155,0212 szántó alrészlet
Karcag 0699/9 137,1391 szántó alrészlet

III. Blokk
Település Hrsz. Terület (ha) Művelési ág
Karcag 01887/5 15,4201 szántó alrészlet
Karcag 01884/7 0,1731 szántó alrészlet
Karcag 01890 29,8343 szántó alrészlet
Karcag 01892 26,5593 szántó alrészlet
Karcag 01895 29,8886 szántó alrészlet
Karcag 01898 30,6944 szántó alrészlet
Karcag 01900 21,7748 szántó alrészlet
Karcag 01871 43,1250 szántó alrészlet
Karcag 01873 42,0199 szántó alrészlet
Karcag 01877 42,8692 szántó alrészlet
Karcag 01879 39,3097 szántó alrészlet
Karcag 01849/3 13,2735 szántó alrészlet
Karcag 01853/3 1,0892 legelő alrészlet
Karcag 01855/2 2,4714 legelő alrészlet
Karcag 01858 32,0617 szántó alrészlet
Karcag 01860 31,0612 szántó alrészlet
Karcag 01864 31,8408 szántó alrészlet
Karcag 01866 32,7269 szántó alrészlet

IV. Blokk
Település Hrsz. Terület (ha) Művelési ág
Karcag 01844/16 26,9081 szántó alrészlet

V. Blokk
Település Hrsz. Terület (ha) Művelési ág
Karcag 0560/14 0,1131 szántó alrészlet

A kiíró a fenti blokkokat alkotó ingatlanokat, földrészletek egyben kívánja hasznosítani, melyre tekintettel pályázni csak a pályázati azonosítóval ellátott földrészletek összességét alkotó blokkra lehet, az annak megbontásával tett ajánlat érvénytelen. A pályázati eljárás elbírálása során előnyt jelent, ha valaki minden egyes blokk vonatkozásában a pályázati csomag megvásárlását követően pályázatot nyújt be.

A kiíró által fontosnak tartott egyéb körülmények:
• a birtoktestet alkotó földrészletek jelenleg hasznosítottak,
• a birtokba lépés várható időpontja a pályázati felhívás 2. pontjában rögzített létrejövő haszonbérleti jogviszony kezdő időpontja, 2019. január 1.
A haszonbérleti díj minimális mértéke: 50.000,- Ft/ha/év.
A kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a rögzítettnél alacsonyabb mértékű díjra nem tehet ajánlatot, amennyiben mégis a fentiekben rögzítettnél kedvezőtlenebb ellenszolgáltatás megajánlására kerül sor, a leadott pályázat automatikusan érvénytelennek minősül.

5. Pályázóként résztvevők köre: A pályázati eljárásban pályázóként az vehet részt, aki a Földforgalmi tv. 40. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint – figyelemmel a 41. §-ban foglaltakra – földhasználati jog megszerzésére jogosultsággal rendelkezik. Résztvevő lehet az a természetes személy, akit a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fr.) alapján földművesként nyilvántartásba vett, illetve a pályakezdő gazdálkodó (az a 16. életévét betöltött belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki a föld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jognyilatkozat megtételének időpontjában Magyarországon bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodik, nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld tulajdonjogával, és a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik.)

Polgári jogi társaság keretében pályázók:
A pályázaton a gazdálkodók együttesen is tehetnek ajánlatot, amennyiben ehhez megfelelő jogi keretek között, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény polgári jogi társaságra vonatkozó szabályaiban foglaltaknak megfelelően egymás közötti viszonyukat jogi képviselő által szerkesztett és ellenjegyezett okiratba foglaltan rögzítik. Közös ajánlattétel esetén a pályázati feltételek teljesítése minden pályázó tekintetében egyenként kerül elbírálásra.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők felelőssége a földhaszonbérleti díj teljesítése iránt egyetemleges. Az egyetemleges teljesítésre irányuló felelősségvállalást tartalmazó nyilatkozatot a felek a közöttük létrejövő írásbeli szerződésben rögzíteni kötelesek.

A pályázati eljárásban pályázóként részt vehet továbbá az a gazdálkodó szervezet, amelyet a földhivatal az Fr. alapján mezőgazdasági termelőszervezetként vagy újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartásba vett.

6. Pályázat benyújtásának felételei, a pályázati eljárás menete

A pályázók a pályázati eljárás első fordulójában előminősítésen esnek át. Eredményes előminősítés esetén, az arra jogosulttá vált pályázók a pályázati eljárás második fordulójában nettó 100.000,- Ft egyszeri díj kifizetése ellenében jogosulttá válnak a pályázat részletes feltételeit tartalmazó pályázati csomagok megvásárlására.
A Kiíró képviseletében eljáró személy a pályázati csomagot a díj megfizetését igazoló, eredeti banki igazolás, valamint az aláírt titoktartási nyilatkozat ellenében adja át. A pályázati csomag a Karcagi Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Irodájában (5300 Karcag, Kossuth tér 1., I. em 24.) munkaidőben vehető át.

A díj befizetését igazoló bizonylatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, a befizetés jogcímét és a pályázat azonosítószámát.

A pályázó a pályázati csomag átvételekor megadhatja azt a bankszámlaszámot, amelyre a Pályázati Felhívás esetleges visszavonása vagy eredménytelenné nyilvánítása esetén az általa megfizetett díj összegének visszafizetését kéri. Bankszámlaszám hiányában az előminősítési adatlapon megadott címre (lakóhely, székhely), postai úton történik a visszafizetés.

A polgári jogi társaság keretében pályázatot benyújtó természetes személyek egyenként, önállóan kötelesek megfizetni a pályázati csomag díját.

A pályázó a pályázati csomag díját a Kiíró Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12053005-01000953-00100009 számú bevételi számlára köteles átutalással megfizetni, az átutalás közleményébe a pályázó nevét, a befizetés jogcímét kell feltüntetni.
Érvényesen csak az pályázhat, aki eredményes előminősítést követően pályázati csomagot vásárol és az abban meghatározott feltételeket maradéktalanul teljesíti.

ELSŐ FORDULÓ: ELŐMINŐSÍTÉS

A pályázó az előminősítési eljárásban akkor szerez jogosultságot a második fordulóban való részvételre, ha:
a) a Földforgalmi tv. 42. és 43. §-ában szereplő feltételeknek megfelel és közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik, hogy:
• a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a Földforgalmi tv. 40. §
(1)–(4) bekezdésében, valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek, továbbá a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének;
• nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása;
• a pályázati felhívásban szereplő termőföld haszonbérletének részéről történő megszerzése nem esik korlátozás alá;

b) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, adósságrendezési eljárás alatt;
c) nincs az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL tv. 7. § 34. pontja szerinti, lejárt esedékességű köztartozása, továbbá nincs Karcag Városi Önkormányzat felé fennálló tartozása (ideértve: a helyi iparűzési adót, mezőőri járulékot, bérleti/haszonbérleti díjtartozást, és minden egyéb, szerződésen alapuló fizetési kötelezettséget);
d) amennyiben a pályázó vonatkozásában fennáll annak lehetősége és önként vállalja, hogy a 2018. évben esedékessé váló, de még le nem járt, Karcag Városi Önkormányzat, továbbá intézményei és az általa alapított, ELŐMINŐSÍTÉSI PÁLYÁZATI ADATLAP-ban meghatározott gazdasági társaságok felé hatósági határozaton vagy szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét 2018. szeptember 30. napjáig teljesíti;
e) nyilatkozatával tudomásul veszi a haszonbérleti díj meghatározott minimális mértékét;
f) az a)-d) pontokban meghatározott nyilatkozatait okiratokkal igazolja, az ELŐMINŐSÍTÉSI PÁLYÁZATI ADATLAP-ban foglaltak szerint.
A pályázati eljárásban való részvételi szándék a pályázati felhívás mellékletét képező, hiánytalanul kitöltött „ELŐMINŐSÍTÉSI PÁLYÁZATI ADATLAP” benyújtásával kezdeményezhető, melyhez maradéktalanul mellékelni kell a megjelölt igazolásokat.

A hiányosan benyújtott előminősítési pályázati adatlap esetén az előminősítés érvénytelennek minősül, így pályázó nem válik jogosulttá a pályázati csomag megvásárlására.

Az ELŐMINŐSÍTÉSI PÁLYÁZATI ADATLAP és mellékletei benyújtásának helye, ideje:

Az ELŐMINŐSÍTÉSI PÁLYÁZATI ADATLAP-ot zárt borítékban, a Karcagi Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Irodájában (5300 Karcag, Kossuth tér 1., I. em 24.) személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton kell leadni. A borítékra kérjük rávezetni a következő szöveget: „Földhaszonbérleti pályázat előminősítés”.
Az előminősítési pályázati adatlap beérkezésének ideje: 2018. szeptember 30-a 15 óra.
A fent megjelölt határidőn túl érkezett iratok elkésettnek minősülnek, mely automatikusan a benyújtott előminősítési pályázati adatlapok érvénytelenségét eredményezik.
A pályázatok előminősítését a Kiíró nevében eljáró szervezet végzi 2018. október 3-ig, mely az előminősítés eredményéről tájékoztatja a pályázókat 2018. október 5-ig.

MÁSODIK FORDULÓ: PÁLYÁZATI CSOMAG

Azok a pályázók, akik az előminősítésen arra jogosulttá váltak, a pályázat részletes feltételeit tartalmazó pályázati csomagot a fent ismertetett díj ellenében megvásárolhatják a Karcagi Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Irodájában (5300 Karcag, Kossuth tér 1.) 2018. október 10-e 10 óráig.

A pályázati csomag tartalmazza a PÁLYÁZATI ADATLAP-ot (nyilatkozatok és csatolandó mellékletek), a haszonbérleti szerződés tervezetét, a pályázat elbírálása feltételrendszerének részleteit, valamint a több azonos pályázat esetén követendő eljárást.
A PÁLYÁZATI ADATLAP benyújtásának helye, ideje:
A PÁLYÁZATI ADATLAP-ot zárt borítékban, a Karcagi Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Irodájában (5300 Karcag, Kossuth tér 1., I. em 24.) személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton kell leadni. A borítékra kérjük rávezeti a következő szöveget: „Földhaszonbérleti pályázat”.
A pályázati adatlap beérkezésének ideje: 2018. november 20-a 10 óra.
A fent megjelölt határidőn túl érkezett iratok elkésettnek minősülnek, mely automatikusan a benyújtott előminősítési pályázati adatlapok érvénytelenségét eredményezik. Hiányosan benyújtott pályázati adatlap esetén a pályázat érvénytelennek minősül.
Amennyiben egy pályázó több ingatlan vagy blokk haszonbérletére kíván pályázatot benyújtani, abban az esetben a pályázati adatlapot mindegyik ingatlanra, birtoktestre vonatkozóan külön-külön ki kell töltenie.
A pályázati adatlapok értékelését a Kiíró nevében eljáró szervezet végzi, mely több azonos ajánlat esetén lebonyolítja a pályázati csomagban foglaltak szerint ebben az esetben követendő eljárást, majd javaslatot tesz Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a nyertes pályázó személyére.

A pályázatokról Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt legkésőbb a Képviselő-testület 2018. év decemberi soros ülésén.

A nyertes pályázóval a kiíró a képviselő-testületi döntést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül szerződést köt.
A nyertes pályázóval kötött haszonbérleti szerződéskötést követően a szerződést – az előhaszonbérleti jog gyakorlásának biztosítása érdekében – a Földforgalmi tv. 49. § (1) bekezdése és az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kifüggesztés céljából meg kell küldeni az illetékes Jegyző részére.

7. Egyéb rendelkezések

A Pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy
1. a Pályázati Felhívást a pályázati adatlap benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül bármikor visszavonhatja;
2. a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja;
3. a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázati eljárás eredménye szerint a soron következő helyezettel kössön szerződést.

Az 1-2. alpontokban meghatározott esetekben a Pályázat kiírója a visszavonásról vagy az eredménytelenségről szóló döntést a Pályázati Felhívás közlésével megegyező helyeken és módon hirdetményként közzéteszi, valamint a közlését követő 8 napon belül valamennyi pályázó részére visszatéríti a pályázati csomag díját, amennyiben annak kifizetésére a pályázó részéről sor került.

A Pályázat kiírója rögzíti, hogy a pályázó nem igényelhet térítést a Kiírótól a pályázat elkészítéséért. A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – a pályázat érvényességétől, illetve eredményességétől függetlenül – a pályázót terhelik.

A haszonbérlet gyakorlásának éves díján felül a nyertes pályázót terheli a haszonbérlet fennállásának idején valamennyi haszonbérelt földre vonatkozóan, a haszonbérelt földdel összefüggően felmerült valamennyi költség, közteher, kapcsolódó díj, valamint illeték megfizetése.

Haszonbérlő a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 95. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül köteles az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.

A haszonbérlő köteles az ingatlant a művelési ágának megfelelő mezőgazdasági művelés céljára, rendeltetésszerűen használni.

Haszonbérlő köteles a haszonbérleti szerződés időtartama alatt betartani a természetvédelmi, környezetvédelmi és talajvédelmi előírásokat.

A Pályázati felhívásban (ideértve a Pályázati csomagot is) nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni:
– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény,
– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény,
– a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II.24.) Korm. rendelet.

infoKarcag

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights