Külső forrás bevonására van szüksége a városnak

Március 8-án, szerdán 15 órai kezdettel tartotta Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes nyílt ülését, amelyen többek között a milliárdos hitelfelvételről is szavaztak a városatyák.

A testületi ülést – amelyet megtisztelt részvételével Pócs János országgyűlési képviselő is – nőnap révén a hölgyek köszöntésével nyitotta meg Szabó Tamás polgármester. A továbbiakban felhívta a figyelmet a napirendre tűzött hitelfelvételi előterjesztés jelentőségére. Kiemelte, hogy a hitelfelvételhez a szándéknyilatkozatot korábbi döntésével már megtette a testület előző ülésén. Ezúttal a konkrétabb célokat megjelölve a kölcsön nagyságrendjéről kell határozni azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a kormány előtt is megalapozza Jászberény infrastruktúra-fejlesztő, gazdaságélénkítő szándékát. A kért összeg a nagy léptékű infrastruktúra-fejlesztés mellett hozzájárul majd a jövőbeni pályázatok önerejének fedezetéhez, illetve oktatási intézmények – elsősorban a szakképzés és óvodai szolgálat – korszerűsítéséhez. Az előterjesztéshez módosításként utólag bekerült egy javaslat munkásszálló építéséhez is. A polgármester kérte az országgyűlési képviselő támogatását.

Pócs János a testület előtt nyilatkozott a hitelfelvétel szükségességéről, és biztosította a jelenlévőket támogatásáról, amit majd a kormány előtt is képvisel. Emlékeztetett, hogy a hitelkonszolidációt követően a kormány szigorúan csak a megalapozott gazdasági fellendülést eredményező, tehát megtérülő kérelmeket támogatja. A jászberényi konstrukció célja infrastrukturális, gazdaságélénkítő, illetve az oktatás színvonalát növelő törekvéseivel a képviselő véleménye szerint megfelel a kormányzat elvárásainak.

Parlamenti képviselő interpellálása. Szokás szerint napirend előtt lehetőség volt kérdések feltevésére, információk kérésére az országgyűlési képvelőtől. Balogh Béla arról érdeklődött, Pócs János milyen mélységben tájékozott a hitel céljairól, felhasználási összegeiről, Jászberény költségvetéséről. A képviselő kifejtette, a hozzá tartozó húsz település költségvetését nem tiszte részletesen ismerni, ám a Berényben történt fejlesztésekkel tisztában van, Jászberény város lakossága, oktatási intézményei, civil szervezetei megérdemlik azt a felelősségteljes törődést, melyet a városvezetés mind anyagi, mind erkölcsi értelemben nyújt, és amelyhez remény szerint a kormány is hozzájárul. A továbbiakban Budai Lóránt felvetésére reflektálva elmondta: Szabó Tamás polgármestert és a városvezetést köszönet illeti a kórház milliárdos fejlesztése érdekében tett intézkedéseikért. A témához kapcsolódva felvetődött, hogy mit tesz a képviselő a Jászság kórházának munkaerő problémáinak enyhítése érdekében.

Pócs János elmondta, a kormány például a munkabérek növelésével ösztönzi a dolgozókat az itthon maradásra, de idesorolhatjuk Jászberény város lakástámogatási rendszerét is.

Tájékoztatók. A testület kérdések és többlet információk kérése nélkül elfogadta a két ülés között történt események, illetve az átruházott hatáskörökben hozott döntések tájékoztatóját. Szűcs Gábor kulturális tanácsadó a 2016. évi tevékenységéről, Juhász Dániel társulási elnök a Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati munkájáról számolt be írásban. A megyei kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala tavalyi tevékenységéről Dr. Dobos Róbert hivatalvezető adott tájékoztatót, amit dr. Gócza Tamás és Tóth János kollégáival szóban is kiegészítettek. A képviselők elsősorban a szociális ügyekről, valamint a Foglalkoztatási Osztály munkájáról érdeklődtek. Szabó Tamás köszönetet mondott a város és a hivatal közötti eredményes együttműködésért.
Előterjesztések. Az előterjesztések sorát a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 9/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló szavazás nyitotta. A testület elfogadta az idevágó 10/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítását is.

Gyermekorvosi körzetek. A képviselő-testület ellátási érdekből hozzájárult, hogy a jelenleg üres ötös számú jászberényi házi gyermekorvosi körzetben 2017. február hó 1. napjától a praxis végleges betöltéséig, de legfeljebb 2018. január hó 31. napjáig terjedő határozott időre állandó helyettesként Dr. Ragó Edit házi gyermekorvos lássa el a házi gyermekorvosi, valamint az iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat.

A 2017 áprilisától megüresedő egyes számú házi gyermekorvosi körzet ellátását úgy látják biztosítottnak, ha azt helyettesítésben továbbra is Dr. Szőnyi József látja el. Amennyiben a praxisjog értékesítésére 2017. március hó 31. napjáig nem kerül sor, a képviselő-testület pályázatot ír ki ennek a házi gyermekorvosi körzetnek területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában történő ellátására.

A polgármester előterjesztését az önkormányzati infrastruktúra fejlesztését biztosító hitelfelvételéről az előterjesztő módosító javaslattal egészítette ki: a főösszeg változatlanul hagyása mellett munkásszálló építését is javasolva. Azok a keretek, amelyeket az utak, kerékpárutak, víz- és szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezetés és egyéb, a város szempontjából elengedhetetlenül szükséges infrastruktúra-fejlesztésre betervezett az önkormányzat, jelzik a fejlődést, de a közvélemény részéről érkező kritikák ismeretében mégis úgy tűnik, hogy a tempó az eredményesség szempontjából nem elég gyors.

Ahhoz, hogy ezen gyorsítani lehessen, és évente az eddigi gyakorlathoz képest nagyságrenddel több forrást fordítson a város infrastruktúra-fejlesztésre, külső forrás bevonására van szükség. Ekképpen a városi igényeket figyelembe vevő, jelentős szintű fejlődést érhetünk el az elkövetkező három-négy év alatt. A kormány szigorú feltételekhez köti a hitelfelvétel lehetőségét, illetve az egyes ügyletekhez részben is hozzájárulhat, vagy azokat elutasíthatja.

A fenti beruházások megvalósításához Jászberény város önkormányzata fejlesztési célú hitelt kíván igénybe venni, melynek főösszege 4000 MFt, pénzneme magyar forint. A rendelkezésre tartási idő a szerződéskötéstől számított legfeljebb négy év, de nem lehet hosszabb, mint a türelmi idő. Lejárata a szerződéskötéstől számított minimum 15 év.

– Figyelembe véve Jászberény város rövidebb és hosszabb távú gazdasági érdekeit, lehetőségeit, úgy vélem, a hitelfelvételből származó forrásbevonás előnyökkel fog járni Jászberény számára, ezért kérem Önöket, támogassák az előterjesztést – fogalmazott előterjesztésében a polgármester.

Tervezett munkásszálló. Balogh Béla a tervezett 200 millió forint beruházást igénylő munkásszálló önerő összegéről érdeklődött, valamint megkérdezte, volt-e egyeztetés a szakképzést biztosító vállalkozókkal? A polgármester elöljáróban hangsúlyozta, tulajdonképpen hitelkeretről beszélünk, amelynek van egy rendelkezésre állási ideje, és egyes elemeit szakaszonként lehet lehívni. A munkásszálló esetében 40 százalék önerőt kérnek, ami 500 millió forintra vonatkozik. A tanműhelyek vonatkozásában képzőhelyek jelzése alapján került be a város terveibe a téma, ami további egyeztetéseket kíván.

Nagy András képviselő azt kérdezte, mennyire telítettek a már meglévő munkásszállások. A polgármester elmondta, hogy a már működő ilyen célú lakóhelyek teljesen foglaltak. Az önkormányzat megkeresett olyan cégeket, amelyek nagy létszámban foglalkoztatnak dolgozókat, és ennek eredményeként született a közös elhatározás. Később Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester a témához kapcsolódva hozzáfűzte, kormányrendelet határozott munkásszállók létesítéséről. A kormány az országos munkaerőhiány problémáját próbálja orvosolni a beruházásokkal. Tudjuk, hogy városunkba tömegével hozzák ma is egyéb településekről buszok a munkavállalókat – közel ezres nagyságrendű dolgozói hiány mellett. A gazdaságnak munkaerőigénye van, melyre a szálló építése részben megoldást jelenthet, hiszen demográfiai robbanásra az elkövetkező 20-25 évben nem számíthatunk.

Budai Lóránt kifogásolta a szálló építését, inkább bérlakások létrehozását javasolta, illetve kampányfogásnak titulálta a hitelfelvételt. Szabó Tamás a távoli választásokra hivatkozva visszautasította a kritikát. Hozzátette, a TOP-os fejlesztések mentén a város fellendülést fog tapasztalni gazdasági és infrastrukturális téren egyaránt. Az előterjesztést 11 igen, 3 nem szavazat mellett elfogadták a városatyák.

A továbbiakban elfogadták a 2017. évi Összesített Közbeszerzési Tervet, illetve Jászberény város 2017. évi Környezetvédelmi Akciótervét. Szintén megszavazták a képviselők városunk településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosításairól, valamint az Eördögh-ház tanulást segítő művelődési intézmény céljára való bérbeadásáról szóló előterjesztéseket.

(BerényCafé)

Alföldhír.hu
Verified by MonsterInsights